• Zastrzeganie kart: +48 86 215 50 00

Kredyty

Kredyty

Pożyczka dla firm

 • Na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez konieczności rozliczenia.
 • Maksymalna kwota pożyczki: 200.000,00 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej, 300.000,00 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu, 500.000,00 zł dla pozostałych form księgowości.
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej uchwałą Zarządu Banku.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Kredyt obrotowy

 • Na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Minimalna kwota kredytu: 3.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu: 200.000,00 zł dla Klientów rozliczających się w formie karty podatkowej, 300.000,00 zł dla Klientów rozliczających się w formie ryczałtu, dla pozostałych form księgowości bez ograniczeń kwotowych pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej.
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej uchwałą Zarządu Banku.
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 • Realizacja wypłaty środków z kredytu wymaga udokumentowania.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Minimalna kwota kredytu: 2.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wysokości wpływów przeprowadzanych przez rachunek bankowy w Banku lub innych bankach.
 • Okres kredytowania: do 24 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej uchwałą Zarządu Banku.
 • Brak prowizji za gotowość finansowania (od nie wykorzystanej kwoty kredytu).

 

Kredyt inwestycyjny

 • Na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta.
 • Minimalna kwota kredytu: 20.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowanym przedsięwzięciu i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 10% wartości przedsięwzięcia.
 • Okres kredytowania do 15 lat.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania.
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 • Karencja w spłacie kredytu do 24 miesięcy.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK

 • Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

 - zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo

- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

 • Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, wydatki kwalifikowane, poniesione po dniu złożenia wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych inwestycji technologicznej, Bank może udzielić Klientowi kredytu inwestycyjnego.
 • Maksymalna kwota kredytu technologicznego jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta oraz wartością realizowanego projektu inwestycyjnego.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w inwestycji technologicznej, finansowanej Kredytem technologicznym wynosi 10% wartości inwestycji technologicznej.
 • Okres kredytowania do 15 lat.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania.
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Kredyt ekologiczny z premią ekologiczną BGK

 • Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji ekologicznej polegającej na modernizacji infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Rodzaje wpieranych inwestycji to np.:

- modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli;

- wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji w nową infrastrukturę (np. linie technologiczne, budynki, budowle), nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii.

 • Inwestycja musi cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej. Spełnienie tego warunku jest badane przez BGK w procesie oceny projektów, m.in. na podstawie przedłożonego przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej.
 • Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji ekologicznej (wydatkami kwalifikowanymi) są ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, m.in. koszty:

- zakupu lub wytworzenia środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;

- zakupu robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej;

- zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

- ponoszone na usługi doradcze;

- zakupu, instalacji i uruchomienia OZE – jako koszty uzupełniające, nie związane z progiem energii pierwotnej.

 • Na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych inwestycji ekologicznej, Bank może udzielić Klientowi kredytu inwestycyjnego.
 • Maksymalna kwota kredytu ekologicznego jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta oraz wartością realizowanego projektu inwestycyjnego.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w inwestycji ekologicznej, finansowanej Kredytem ekologicznym wynosi 10% wartości inwestycji.
 • Okres kredytowania do 15 lat.
 • Okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 5 lat od dnia rozpoczęcia projektu.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania.
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Kredytowa Linia Hipoteczna

 • Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Minimalna kwota kredytu: 50.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i nie może być wyższa niż 60% rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (w przypadku kredytów udzielanych na okres do 15 lat) i 75% wartości (w przypadku kredytów do 10 lat).
 • Okres kredytowania do 15 lat.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania.
 • Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Kredyt obrotowy - deweloperski

 • Kredyt przeznaczony na realizację przedsięwzięć deweloperskich
 • Minimalna kwota kredytu: 100.000,00 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.
 • Okres kredytowania do 60 miesięcy.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych w przedsięwzięciu deweloperskim wynosi 10 % wartości przedsięwzięcia.
 • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku stałą w całym okresie kredytowania.
 • Kredyt uruchamiany jest w transzach.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Tabela_oprocentowania_kredytów.pdf

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.